پنجمین نمایشگاه صنایع و خدمات دامپزشکی دام کوچک

غذا و لوازم جانبی حیوانات خانگی ۱۱ تا ۱۴ مهر

محل برگزاری نمایشگاه تهران، هتل المپیک